Предоставя решения на вашите регулаторни въпроси

 • Регулаторни услуги

  За фирми в сферата на здравеопазването и фармацията
 • Лекарствена безопасност

  Проследяване на профила на безопасност на Вашите продукти и мониториране на медицинската периодика за потенциални нежелани реакции
 • Информация

  Своевременно информиране за всички новости и изисквания в нормативните актове, касаещи лекарствени продукти и лекарствена безопасност
 • 1
 • 2
 • 3

Лекарствена безопасност

 • Европейско лице по лекарствена безопасност (EU QPPV) (Регистрация в базата данни на EudraVigilance, ICSR/SUSAR докладване, XEVMPD – електронно подаване на информация за лекарствени продукти);
 • Събиране, обработване и оценяване на ICSRs (Доклади за нежелани реакции), а така също и докладване на сериозни НЛР (Нежелани лекарствени реакции) към EudraVigilance;
 • Местно лице по лекарствена безопасност (за България и/или Румъния) и свързаните с това услуги по лекарствена безопасност, в подкрепа на притежателите на разрешения за употреба (ПРУ), с цел постигане на съответствие с регулаторните изисквания в ЕС (Регламент 1235/2010 и Директива 2010/84/EC) и местни задължения за осигуряване на лице за контакт по лекарствена безопасност за всеки ПРУ, които има разрешения за употреба на територията на България.
 • Проследяване на литературни източници и последваща оценка на релевантните статии/ научни публикации. Адекватното проследяване на случаи, описани в литературата могат да Ви помогнат да идентифицирате важни сигнали, свързани с профила на безопасност на Вашите продукти.